| English | Contact Us |

사용 납재

납 재 성 분 고상선
온도(℃)
액상선
온도(℃)
형 태
동납재 V54
Vps54-V2A
Vps54-V2B
Cu
Cu 수용성(고점도)
Cu 수용성(저점도)
약 1083
약 1083
약 1083
약 1083
약 1083
약 1083
선,박,파우더
페이스트
페이스트
동 망간납재 V77-38N9
Vpw77-28N2
V77-29N9
V77-30
Cu-38Mn-9Ni
Cu-28Mn-2Ni
Cu-24Mn-9Ni
Cu-30Mn
약 880
약 890
약 930
약 870
약 920
약 930
약 960
약 880

파우더
선,박
동 주석납재 V78-8 Cu-8Sn 약 880 약 1030
동 실리콘 V76-2
V76-3
Cu-2.5Si
Cu-3.5Si
약 995
약 970
약 1055
약 1025

은납재
(활성납재)
V1008
V1008-2M
V1018
V1002-NS
Vpw1008-T
72Ag-Cu
72Ag-2Mn-1Ni-Cu
60Ag-10Sn-Cu
32Ag-6Sn-2Ni-Cu
72Ag-2Ti-Cu
약 780
약 770
약 600
약 725
약 780
약 780
약 800
약 720
약 920
약 800
선,박,파우더
선,박
선,박

파우더
니켈납재 Vpw4-BNi 1
Vpw4-BNi 1A
Vpw4-BNi 2
Vpw4-BNi 3
Vpw4-BNi 4
Vpw4-BNi 5
Vpw4-BNi 6
Vpw4-BNi 7
Ni-Cr-B-Si-Fe
Ni-Cr-B-Si-Fe
Ni-Cr-B-Si-Fe
Ni-B-Si
Ni-B-Si
Ni-Cr-Si
Ni-P
Ni-Cr-P
약 975
약 975
약 970
약 980
약 980
약 1080
약 875
약 890
약 1040
약 1075
약 1000
약 1040
약 1065
약 1135
약 875
약 890
파우더
파우더
파우더
파우더
파우더
파우더
파우더
파우더
니켈 시트 SH2
SH5
Ni-Cr-B-Si-Fe
Ni-Cr-Si
약 970
약 1080
약 1000
약 1135
시트
시트
보조제 VB-10
VB-11
VB-12
VB-13
VB-20
VB-21
수용성바인더
수용성바인더
수용성바인더
수용성바인더(자동토출용)
유성바인더
유성바인더(은납용)
    500ml,4L
500ml,1L
500ml,1L
500g
350ml
350ml,1L
Anti Flow 2 납재흐름방지     350ml
※ 상기 목록 이외의 납재도 보유중입니다.